Noir de rio La Extremism

Noir de rio La Extremism لالیک اکستریم

لالیک اکستریم

NOIR DE RIO LA EXTREMISM (لالیک اکستریم) نوع قدرت یافته NOIR DE RIO (لالیک مشکی) قدیم است.با این همه به نظر می رسد این بار ریوکالکشن قصد داشته تا نگاه دیگری بر عطر خود داشته باشد و علت آن حضور NOIR DE RIO LA EXTREMISM (لالیک اکستریم) است.

ارسال نظر

ارسال
Copyright © 2020 by RioCollection. All Rights Reserved.